เกี่ยวกับ


ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเวียงสระ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเวียงสระ เดิมสังกัดกองการมัธยมศึกษากรมสามัญศึกษา ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ
         มีเนื้อที่ตามหลักฐานเอกสาร จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา
         เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2514 มีนักเรียนรุ่นที่ 1 จำนวน 90 คน    มีข้าราชการครูและทำหน้าที่ในตำแหน่งครูใหญ่ 1 คน คือ นายอัมพร กลับวิเศษ โดยขอใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 และได้แยกมาใช้สถานที่ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2515
         ปีการศึกษา 2522 เปิดขยายถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
         ปี พ.ศ. 2515 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เสด็จเยี่ยมโรงเรียนเวียงสระ ได้ทรงปลูกต้นไม้ไว้เป็นต้นไม้มงคล 1 ต้น (ต้นพิกุลทอง)
         ปี พ.ศ. 2550 วันที่ 16 เดือนกุมภาพันธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนเวียงสระ เพื่อพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และได้ทรงปลูกต้นจำปี   ไว้เป็นต้นไม้มงคล 1 ต้น (ต้นจำปีสิรินธร)
         ปี พ.ศ. 2552 ได้ผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน (รุ่นที่1) และได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (WORLD CLASS STANDARD SCHOOL)